Mit jelent a munkavédelmi szabálysértés?

A munkavédelmi szabálysértést az követi el, aki
— a munka egészséges és biztonságos végzésére, illetőleg annak ellenőrzésére vonatkozó szabályokat megszegi, vagy feladatkörében e szabályok végrehajtásának mellőzését eltűri,
— munkáltatóként a munkabalesettel kapcsolatban nyilvántartási, kivizsgálási, jegyzőkönyv-készítési és bejelentési kötelezettségét kellő időben nem teljesíti, vagy valótlan adatot közöl, illetőleg a baleset valódi okát eltitkolja, vagy feltárását megakadályozza,
— a foglalkozási megbetegedéssel kapcsolatos bejelentési, kivizsgálási, nyilvántartási kötelezettségét nem teljesíti, illetőleg a kivizsgálást — ideértve az ehhez szükséges adatszolgáltatás megtagadását — akadályozza.

Témakör: Munkaügyi elmarasztalás tartalmi kérdései

Tárgyszavak: munkavédelmi szabálysértés