Jognyilatkozat

 1. Szerzői jogok

  A feketelista.hu a Feketelista Adatbank Kft. tulajdona, tartalma és formai elemei a szerzői jogi törvény, a nemzetközi jogvédelmi megállapodások, illetve egyéb, a szellemi tulajdonra vonatkozó jogszabályok és szerződések védelme alatt állnak. A Feketelista Adatbank Kft. fenntart minden olyan jogot – különösen a tulajdonosi és a szerzői jogi védelem alapján keletkező jogait –, amelyet kifejezetten nem ruházott át.

  A feketelista.hu tartalma a Feketelista Adatbank Kft.-vel írásban megkötött eltérő megállapodás hiányában az alábbiak szerint használható fel: A feketelista.hu hozzáférhető tartalmát bárki szabadon felhasználhatja saját szervezeti keretén belül, saját gazdálkodási ügyeivel kapcsolatos tájékozódásra. A Feketelista Adatbank Kft. ezen túl minden felhasználási jogot fenntart, beleértve a hasznosítási, vagyoni, tulajdoni és publikálási jogokat. A feketelista.hu-ból nyert információkból a jogosult felhasználó harmadik személy részére (az írásos hozzájárulás esetét kivéve) díjmentesen sem nyújthat szolgáltatást, üzletszerű tevékenységet ezekkel nem végezhet, azokat nem publikálhatja, a feketelista.hu tartalmából semmilyen adatbázist nem hozhat létre. A www.feketelista.hu egyes részeit a jogosult Felhasználó kizárólag saját felhasználás céljából lementheti vagy kinyomtathatja, ám nem jogosult az eredeti online verzió tartalmának, tartalmi elemeinek bármilyen formában és információhordozón történő sokszorosítására, másolt részének terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, továbbadására vagy kereskedelmi forgalomba hozatalára.

  © A feketelista.hu-ból nyert bármilyen információ – fenti korlátokat is figyelembe veendő – nyilvánosságra hozatalakor a honlapra mint forrásra történő hivatkozás kötelező!

 2. Felelősségkorlátozás

  A feketelista.hu háttér-tájékoztatás céljával készült, amelyben eltérő fajsúlyú és eltérően minősítendő céginformációk vannak, amelyek támpontként kezelendők (pl. a végelszámolás illetve a cégtörlés nem, vagy nem feltétlen jelent negatív végpontot). A feketelista.hu információinak felhasználása előtt az adatok eredeti forrásának ellenőrzése követelmény! Az adatok eredeti forrásai, mint a Cégközlöny vagy a különféle állami honlapok stb., bárki számára hozzáférhetőek. A Feketelista Adatbank Kft. nem vállal felelősséget a feketelista.hu-n található információk felhasználásával összefüggésben bekövetkező közvetett vagy közvetlen károkért.

  A Feketelista Adatbank Kft. a feketelista.hu tartalmáért az alábbiak szerint korlátozza még felelősségét:

  • A Feketelista Adatbank Kft. szavatolja, hogy a feketelista.hu tartalma összhangban van a hatályos magyar jogszabályokkal. Valamennyi, a feketelista.hu-n található adat forrása állami adatbázis (lásd erről: törvényi háttér), ezért a honlap információinak saját célra történő használatához harmadik személy hozzájárulása nem szükséges.

  • A feketelista.hu közhiteles állami adatbázisokon alapul, adattartalma szükségszerűen egyezik azok adattartalmával, így az adattartalmak helyességével kapcsolatos felelősség az állami adatbázisok birtokosát azaz az adatgazdákat (NAV, Cégbíróság, stb.) terheli. A feketelista.hu forrásai közérdekű adatként tartalmazzák a honlapon lévő információkat – emiatt a honlapról csak akkor távolítja el a Feketelista Adatbank Kft. azokat, ha az eredeti forrásból (a közhiteles nyilvántartásból) eltávolították.

  • A Feketelista Adatbank Kft. a feketelista.hu adattartalmának hitelessége és pontossága érdekében minden tőle elvárhatót elkövet, és a lehető legnagyobb körültekintéssel jár el, ugyanakkor a tartalom létrehozásához felhasznált források hibájáért, illetve mindazon bekövetkező kárért, amelyek oka a forrásokban fellelhető adatok helytelen tartalma, mindennemű felelősséget kizár. Különösen felhívja felhasználói figyelmét az abból fakadó kockázatokra és hibalehetőségekre, hogy az adószámokat az adóhiányok, adótartozások, versenyfelügyeleti, illetve fogyasztóvédelmi elmarasztalások esetében mindenhol (más eljárások esetén szórványosan) az eljáró hatóságok helyett a Feketelista Adatbank Kft. rendelte – azok közzétételének hiánya miatt – a cégek nevéhez.

  • A Feketelista Adatbank Kft. az eltérő logikájú adatfolyamok miatt nem vállal garanciát arra, hogy a feketelista.hu-n található adatok megegyeznek a nyilvános és közhiteles cégnyilvántartásban szereplő adatokkal. Ezzel kapcsolatban a Feketelista Adatbank Kft. minden kártérítési felelősséget kizár.

  • A Feketelista Adatbank Kft. semmilyen felelősséget nem vállal a feketelista.hu-ból kinyerhető információk tartalmának megbízhatóságáért és teljességéért. A feketelista.hu-ba kerülő céginformációk valóságtartalmát a Feketelista Adatbank Kft. nem vizsgálja, és az adatok mennyisége miatt nem garantálja a százszázalékos hibamentességet. A feketelista.hu az üzleti döntések előkészítéséhez (eltérő fajsúlyú és eltérően megítélendő) tájékoztató információként használható csak, kizárólag erre alapozva nem hozható üzleti döntés. Azon károk és hátrányok tekintetében, amelyek fentiekkel ellentétes logikájúak, a Feketelista Adatbank Kft. felelősségét, minden jogvitát és anyagi hátrányt kizár.

 3. Cégazonosítási korlátok

  A cégformák, cégnevek, címek, sőt cégjegyzékszámok gyakori megváltozása miatt a feketelista.hu adószámalapú, azaz a cég adószámának első 8 számjegye(!) köti össze az egy-egy cégre vonatkozó különféle információkat az egyes eljárások között – ám mindig csak azokat a cégadatokat, amelyeket annak idején az adott eljárásokban és elmarasztalásokban közzétettek! Ebből következően sem követi a feketelista.hu az ún. cégtörténeteket (beolvadás, kiválás, egyesülés, cégformaváltás, jogutódlás stb.), mivel azok új adószám kiadásával járnak. Ezekben az esetekben az "azonosság" csak az (esetleg) megmaradt név- vagy címazonosság alapján ismerhető fel.

  Az adószámokat az adóhiányoknál, az adótartozásoknál, a versenyfelügyeleti, illetve fogyasztóvédelmi elmarasztalásoknál mindig (más eljárások esetén szórványosan) a közzétevő hatóságok helyett a Feketelista Adatbank Kft. rendelte – azok közzétételének hiánya miatt – a cégek nevéhez. A Cégellenőrzés menü alatt azonosítási problémákat okozhatnak a magyarországi cégnyilvántartással azonos, a cégek azonosítására használt céginformációs adatok esetleges pontatlanságai.

  A cégek cégnyilvántartásban történő azonosításához használt céginformációs adatok minimum két hét, maximum másfél (ritkán két) hónapos késéssel integrálódnak a feketelista.hu-hoz.

 4. A feketelista.hu-t használók adatvédelme

  Az Adatvédelmi közlemény oldalon talál információkat.

 5. Előfizetői és látogatói jogügylet

  A feketelista.hu online sajtótermék, bármilyen írásos formában történő megrendelése egyértelműen az ismeretét és elfogadását jelenti a jognyilatkozat és a felhasználási feltételek tartalmának.

  Előfizetői szerződésen az előfizető részéről bármilyen írásos formában a feketelista.hu előfizetésére vonatkozó akaratnyilvánításnak a Feketelista Adatbank Kft.-hez történő eljuttatása vagy a feketelista.hu első előfizetési időszakra vonatkozó számlájának befogadása értendő.

  Az előfizetés – eltérő írásbeli rendelkezésig határozatlan időtartamra jön létre, folyamatosan hatályban marad az először megrendelt időtartammal és mennyiségekkel, és felmondása bármely fél részéről csak a legutolsó fizetett előfizetési időszak utolsó 30 napjában lehetséges kizárólag írásban – ennek elmaradása esetén mind a szolgáltatás, mind a fizetési kötelezettség a következő előfizetési időszakkal meghosszabbodik.

  Az előfizetési díj előre, egy összegben esedékes. A Feketelista Adatbank Kft. fenntartja jogát az előfizetési díj módosítására előfizetési időszakon belül is.

  A feketelista.hu egyes szolgáltatásaihoz történő korlátlan hozzáférés egyedi díjfizetéshez vagy előfizetéshez kötött. Ezen tartalmak elérésére 1 regisztráció legfeljebb 2 számítógépről történő felhasználásra jogosít.