Ki jár el a végrehajtás iránt?

A végrehajtást az első fokon eljáró adóhatóság (NAV) folytatja le.
Az adók módjára behajtandó köztartozás jogosultjának megkeresése alapján
– magánszemély esetében a belföldi lakóhely vagy szokásos tartózkodási hely, ennek hiányában szokásos fellelhetőségi helye szerint illetékes önkormányzati adóhatóság,
– jogi személy és egyéb szervezet esetében az illetékes állami adóhatóság
jár el, kivéve ha törvény a köztartozás beszedését más szerv hatáskörébe utalja.
Az adóhatóság (NAV) a végrehajtást az adós lakóhelye, székhelye vagy végrehajtás alá vonható vagyontárgya szerinti helyi bíróság mellett működő, az ügyelosztási szabályok szerint illetékes önálló bírósági végrehajtó útján is foganatosíthatja. Ebben az esetben a bírósági végrehajtó az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben (Art.) foglalt rendelkezések alkalmazásával jár el azzal az eltéréssel, hogy illetékességére a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) 232. §-ának (3)–(5) bekezdése az irányadó. A hivatkozott rendelkezés szerint a végrehajtó székhelye és illetékességi területe megegyezik annak a helyi bíróságnak a székhelyével és illetékességi területével, amely mellé kinevezték. A végrehajtó az illetékességi területén indult ügyben a székhelye szerinti megye területén, a budapesti és Pest megyei székhelyű végrehajtó Budapest és Pest megye területén jár el. A végrehajtó az illetékességi területén indult ügyben az ingatlan-végrehajtást az ország egész területén foganatosítja. (Az önálló bírósági végrehajtó ilyenkor alkalmazza a Vht.-nak az elektronikus ingóárverésre és ingatlanárverésre vonatkozó rendelkezéseit is.)
Amennyiben ugyanazt az ingóságot vagy ingatlant több adóhatóság (NAV) is lefoglalta, a végrehajtás folytatására és az értékesítésre az a végrehajtó jogosult és köteles, aki a vagyontárgyat a többi végrehajtót megelőzően foglalta le. Egyidejű foglalás esetén az adóhatóságok megegyezése szerint kell folytatni a végrehajtást.
Ha az illetékesség megszűnéséről az adóhatóság (NAV) a végrehajtási cselekmény foganatosítását követően szerez tudomást, az illetékességváltozás a már foganatosított végrehajtási cselekmények hatályát nem érinti.

Témakör: Adóvégrehajtás tartalmi kérdései

Tárgyszavak: végrehajtás, APEH, adóhatóság, köztartozás