Mikor törlik az adószámot?

Az állami adó- és vámhatóság az adószámot törli, ha
- az adózó székhelyén végzett helyszíni eljárás alapján hitelt érdemlően tudomást szerez arról, hogy az adózó a székhelyén nem található,
- az adózónak postai úton, hivatalos iratként kézbesített adóhatósági irat két egymást követő alkalommal a feladóhoz a címzett ismeretlensége miatt érkezett vissza, illetve a megfelelő levélszekrény hiánya miatt a címzett számára kézbesíthetetlennek tekinthető.
Ezekben az esetekben a hatóság először az adószám törléséről szóló figyelmeztetéssel felhívja adózót arra, hogy a felhívás kézbesítésétől számított harmincnapos határidőn belül állítsa helyre a törvényes állapotot. Az adószám törlésére a határidő eredménytelen eltelte esetén kerül sor. Nincs helye az adószám törlésének, ha az adózó az adószám törléséről szóló határozat véglegessé válását megelőzően a törvényes állapotot helyreállította.
Törlik az adószámot akkor is,
- az adózó által a rá irányadó szabályoknak megfelelően bejelentett székhelye nem valós cím,
- az adózó a rá irányadó szabályoknak megfelelő törvényes képviselőt az állami adó- és vámhatósághoz annak felszólítása ellenére sem jelentette be,
- az adózó ellenőrzése alapján hitelt érdemlően tudomást szerez arról, hogy az adózó által bejelentett törvényes képviselő nem valós személy, illetve ha
- az adózó az állami adó- és vámhatósághoz az általános forgalmi adóról teljesítendő összesítő nyilatkozat benyújtására vonatkozó, vagy a havi adó- és járulék-bevallási kötelezettségének a törvényi határidőtől számított háromszázhatvanöt napon belül az állami adó- és vámhatóság felszólítása ellenére sem tesz eleget.
Ha az adózó az adóhatóság erre vonatkozó ismételt felhívásában szereplő határidőn belül sem tesz eleget a számviteli törvény szerinti beszámolóval kapcsolatos letétbehelyezési, illetve közzétételi kötelezettségének, a hatósághivatalból törli az adózó adószámát. Nincs helye az adószám törlésének, ha az adózó a beszámoló letétbehelyezési, illetve közzétételi kötelezettségét az adószám törléséről szóló határozat véglegessé válását megelőzően teljesíti. A közzétételi kötelezettség nem teljesítése miatt nem törölhető az adószám, ha az adózó a mulasztás elkövetésekor felszámolás, kényszertörlés vagy végelszámolás alatt állt.
Ha a kedvezményezett szervezet a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatással összefüggésben keletkező visszafizetési kötelezettségét a támogató által meghatározott határnapig nem teljesíti, és a visszafizetendő összeget nem lehet tőle behajtani, a támogató kezdeményezése alapján az állami adóhatóság törli a kedvezményezett és a kedvezményezettben többségi befolyással rendelkező szervezet adószámát.
Ha harmadik személyt terhel a visszafizetési kötelezettség, behajthatatlanság esetén a támogató kezdeményezése alapján az állami adóhatóság a harmadik személy és a harmadik személyben többségi befolyással rendelkező szervezet adószámát törli.)

Témakör: Szankciós jelleggel törölt adószámokkal kapcsolatos legfontosabb tartalmi kérdések

Tárgyszavak: adószám törlése, NAV