Mikor utasítják el a csődeljárás iránti kérelmet?

A bíróság az adós által kezdeményezett csődeljárás iránti kérelmet hivatalból elutasítja, ha
– a hiánypótlásra visszaadott kérelmet a bejelentő 5 munkanapon belül nem egészítette ki, vagy azt ismét hiányosan terjesztette elő,
– nincs meg a legfőbb szerv előzetes egyetértése,
– a korábbi csődeljárásban szereplői követelés kielégítése még nem történt meg,
– a korábbi csődeljárás jogerős befejezésének közzétételétől számítva két év még nem telt el,
– az adós ellen más bíróság előtt csődeljárás van folyamatban,
– az adós ellen felszámolási eljárás indult, és a fizetésképtelenség megállapításáról és a felszámolás elrendeléséről már végzést hoztak,
– a csődeljárás iránti kérelmet megelőző egy éven belül az adós már adott be ilyen kérelmet, amelyet e bekezdés alapján a bíróság hivatalból elutasított, és az erről szóló jogerős végzés közzétételétől számítva egy év még nem telt el, vagy
– az adós ellen az Európai Unió más tagállamában főeljárás megindításáról szóló határozat került közzétételre a Cégközlönyben.
A hitelező által benyújtott kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül a bíróság megvizsgálja, hogy az megfelel-e a törvény szerinti feltételeknek. Ha a kérelem hiányos, azt 5 munkanapos határidővel hiánypótlásra adja vissza. Ha a kérelem a hiánypótlás ellenére sem felel meg a feltételeknek, a bíróság a hitelező csődeljárás iránti kérelmét 5 munkanapon belül elutasítja. Ha a kérelem az említett követelményeknek megfelel, a bíróság azt 5 munkanapon belül megküldi az adósnak, azzal, hogy a kézhezvételtől számított 15 napon belül csatolja a törvény 8. §-a (2) bekezdésének b)-f) pontjában felsorolt iratokat, és nyilatkozzon arról, hogy
– a követelést elismeri-e,
– van-e ellene csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban, felszámolási eljárás folyamatban léte esetén a fizetésképtelenség megállapításáról és a felszámolás elrendeléséről hoztak-e végzést,
– volt-e ellene korábban csődeljárás folyamatban, ha igen, csatolja az erre vonatkozó adatokat, és nyilatkozzon arról is, hogy a korábbi csődeljárás megindításának időpontjában fennállt és az annak során keletkezett hitelezői igény kielégítésre került-e,
– volt-e olyan korábbi csődeljárás iránti kérelme, amelyet a bíróság hivatalból elutasított, és az erről szóló jogerős végzés közzétételétől számítva egy év még nem telt el.
Ha az adós a követelés fennállását vitatja, vagy igazolja, hogy a követelést kiegyenlítette, vagy iratcsatolási kötelezettségének nem tesz eleget, a bíróság az adós említett nyilatkozatának és dokumentumainak beérkezésétől, illetve a határidő eredménytelen elteltétől számított 8 munkanapon belül hivatalból elutasítja a hitelező csődeljárás iránti kérelmét.
A követelést nem lehet vitatni, ha az a törvény 27. §-ának (2)-(3) bekezdése szerinti feltételeknek megfelel.

Témakör: Csődeljárás tartalmi kérdései

Tárgyszavak: feketelista, csőd, csődeljárás, bíróság, hitelező, felszámolási eljárás