Mit jelent a végelszámolás?

A cég jogutód nélkül történő megszűnése esetén – ha a cég nem fizetésképtelen, és a cégre vonatkozó jogszabály eltérő rendelkezést nem tartalmaz – végelszámolásnak van helye. A végelszámolás eredménye a cég törlése a cégjegyzékből.
A végelszámolás tárgya a cégnek az a vagyona, amellyel a cég a végelszámolás kezdő időpontjában rendelkezik, továbbá az a vagyon, amelyet ezt követően a végelszámolás folyamata alatt szerez, ide nem értve a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Csődtv.) szerinti olyan vagyont, amely nem tárgya sem a csődeljárásnak, sem pedig a felszámolási eljárásnak.
A végelszámolással kapcsolatos cégbírósági eljárásokra a 2006. évi V. törvény (Ctv.) által nem szabályozott kérdésekben a Polgári perrendtartás (Pp.) rendelkezései – a nemperes eljárás sajátosságaiból eredő eltérésekkel – megfelelően irányadók. A végelszámolással összefüggő nemperes eljárásokban a cég székhelye szerinti cégbíróság, a peres eljárásokban pedig a cég székhelye szerint illetékes törvényszék jár el.

Témakör: Végelszámolás tartalmi kérdései

Tárgyszavak: végelszámolás, cég megszűnése jogutód nélkül, cégbíróság