Hogyan lehet jelentkezni a pályázati értékesítésre?

A nyilvános pályázatot az adóhatóság (NAV) pályázati hirdetménnyel tűzi ki. A pályázati hirdetményt – a megérkezését követő első munkanaptól kezdődően – 15 napig ki kell függeszteni az adóhatóságnak, az ingatlan fekvése szerinti községi, városi, fővárosi kerületi polgármesteri hivatalnak, valamint az ingatlanügyi hatóságnak a hirdetőtáblájára, és az adós kérelmére egyéb megfelelő módon is közhírré kell tenni.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell
– a vevő nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakóhelyét (székhelyét, cégjegyzékszámát),
– a felajánlott vételár összegét,
– az ingatlan becsértéke 10%-ának megfelelő előleg letéti számlára történő befizetéséről szóló igazolást,
– ha a vevő ingatlanszerzése engedélyhez kötött, ennek az – engedély másolatának csatolásával történő – igazolását,
– az arról szóló nyilatkozatot, hogy a vevő nem minősül a nyilvános pályázaton való részvételből kizárt személynek.
Az ajánlatot közokiratba, illetve ügyvéd által, vagy az ajánlatot tevő szervezet jogtanácsosa által ellenjegyzett okiratba kell foglalni. Az ajánlatot zárt borítékban, „pályázati ajánlat” megjelöléssel kell átadni az adóhatóság (NAV) hivatalos helyiségében az adóhatóság (NAV) alkalmazottjának a határidő lejártáig. Az ajánlattevő az ajánlatot a benyújtási határidő lejártáig módosíthatja, vagy visszavonhatja. Az ajánlat benyújtására előírt határidő lejárta után az ajánlatot nem lehet módosítani vagy visszavonni.

Témakör: Adóvégrehajtás tartalmi kérdései

Tárgyszavak: APEH, ingatlan, pályázati értékesítés