Hogyan teszik közzé a felszámolást elrendelő végzést?

Ha az adós felszámolását elrendelő végzés jogerőre emelkedett, a bíróság a jogerőre emelkedést követően haladéktalanul elrendeli e végzésnek a Cégközlönyben való közzétételét. A Cégközlönyben történő közzétételre a Cégközlöny honlapján napi feltöltéssel kerül sor.
A közzétételnek tartalmaznia kell:
– a bíróság nevét és az ügy számát;
– az adósnak, valamint a leányvállalatainak a nevét és székhelyét, valamint az adószámát (ha az eljárás közzétételét megelőző két éven belül jogutódlás következett be, a jogelőd nevét, székhelyét és adószámát is fel kell tüntetni);
– a felszámolási eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtásának időpontját;
– azt, ha a felszámolási eljárást csődeljárás előzte meg;
– a felszámolás kezdő időpontját (a felszámolást elrendelő jogerős végzés közzétételének napját);
– a hitelezőknek szóló felhívást, hogy ismert követeléseiket a felszámolást elrendelő végzés közzétételétől számított 40 napon belül a felszámolónak jelentsék be;
– a felszámoló nevét és székhelyét, valamint a felszámolóbiztos nevét és levelezési címét;
– az elkülönített számla számát;
– ha az adós egyszemélyes társaság, az alapítója (tagja, részvényese) nevét és lakóhelyét (székhelyét);
– az egyéb lényeges körülményeket.
Amennyiben a felszámolási eljárás azért indult, mert az adós a fizetési kötelezettségét a csődeljárásban kötött egyezség ellenére nem teljesítette, a hitelező a csődeljárásban elismert vagy nem vitatott, és a csődegyezség végrehajtása során meg nem térült követelését jelentheti be.

Témakör: Felszámolási eljárás tartalmi kérdései

Tárgyszavak: felszámolást elrendelő végzés, bíróság, cégközlöny, közzététel