Melyek a vagyonfelügyelő jogai?

A vagyonfelügyelő — a hitelezői érdekek védelmének szem előtt tartásával, és a hitelezőkkel kötendő egyezség előkészítése érdekében — figyelemmel kíséri az adós gazdasági tevékenységét. Ennek keretében
— áttekinti az adós vagyoni helyzetét, ennek során betekinthet az adós könyveibe, az adós eszközeit, kötelezettségeit, szerződéseit, bankszámláit megvizsgálhatja, a gazdálkodó szervezet vezetőitől, a legfőbb szervtől, a felügyelőbizottsági tagoktól, a könyvvizsgálótól — a gazdasági társaságokról szóló törvény szerinti elismert vállalatcsoport esetén az uralkodó tagtól — felvilágosítást kérhet, és erről a hitelezőket az 5. §-ban foglaltaknak megfelelően tájékoztatja,
— az adós közreműködésével ellátja a követelések nyilvántartásba-vételével, besorolásával kapcsolatos feladatokat,
— jóváhagyja, ellenjegyzi az adósnak a csődeljárás kezdő időpontját követően keletkező vagyoni jellegű kötelezettségvállalásait,
— felhívja az adóst követeléseinek érvényesítésére, és ellenőrzi annak végrehajtását, ennek elmulasztása esetén ezt jelzi a legfőbb szervnek, a felügyelőbizottságnak és a könyvvizsgálónak,
— megtámadhatja azokat a jognyilatkozatokat vagy szerződéseket, amelyeket az adós a vagyonfelügyelő jóváhagyása vagy ellenjegyzése nélkül tett, illetve kötött, kezdeményezi vagy megindítja a jogellenesen teljesített vagy jogellenes igényérvényesítésből származó — kifizetések visszakövetelésére irányuló eljárásokat,
— az adós közreműködésével besorolja a nyilvántartásba vett követeléseket,
— ellátja a fizetésihaladék-meghosszabbítás kezdeményezésének feladatait,
A vagyonfelügyelőt a törvényben meghatározott esetekben együttes cégjegyzési és a bankszámlák feletti együttes rendelkezési jog illeti meg.
A vagyonfelügyelő részt vesz a fizetőképesség helyreállítását, illetve megőrzését célzó program és egyezségi javaslat hitelezőkkel való elfogadtatását célzó tárgyalásokon, annak jegyzőkönyveit ellenjegyzi, és a csődegyezség bírósági jóváhagyásra való bemutatásakor nyilatkozik arról, hogy az megfelel-e a törvényben foglaltaknak.

Témakör: Csődeljárás tartalmi kérdései

Tárgyszavak: feketelista, vagyonfelügyelő jogai, adós, csődeljárás