Melyek a felszámolás költségei?

A felszámolási költségek a következők:
— az adóst terhelő munkabér és egyéb bérjellegű juttatások — ideértve a munkaviszony megszűnésekor járó végkielégítést, valamint a kollektív szerződésben, illetve a munkaszerződésben meghatározott juttatásokat is, továbbá ha a felszámolás kezdő időpontját megelőzően esedékessé vált munkabért és egyéb bérjellegű juttatásokat a felszámolás kezdő időpontja után fizették ki, az ezeket terhelő adó- és járulékfizetési kötelezettség is (ideértve az egészségügyi hozzájárulást, illetve a magánnyugdíj-pénztári tagdíjat is);
— a felszámolás kezdő időpontja után az adós gazdasági tevékenységének ésszerű befejezésével, továbbá vagyonának megőrzésével kapcsolatos költségek, ideértve a környezeti károsodások és terhek rendezésének költségeit, valamint az adósnak azokat a hiteltartozásait, adó- és járulékfizetési (ideértve az egészségügyi hozzájárulást, illetve a magánnyugdíj-pénztári tagdíjat is), kártérítési kötelezettségeit, amelyek a felszámolási eljárás kezdő időpontja utáni gazdasági tevékenységből keletkeztek, kivéve a nyereségből fizetendő adókat;
— a vagyon értékesítésével és a követelések érvényesítésével kapcsolatos igazolt költségek;
— az adóst terhelő, a Munkaerő-piaci Alap bérgarancia alaprészéből kapott támogatás;
— a felszámolással kapcsolatos bírósági eljárás során felmerült, a gazdálkodó szervezetet terhelő költségek;
— az adós iratanyagának rendezésével, elhelyezésével és őrzésével kapcsolatos költségek;
— a felszámoló díja,
— a vagyonfelügyelő (ideiglenes vagyonfelügyelő) ki nem fizetett és a kezesektől meg nem térült költségei és díja, ha a felszámolási eljárást csődeljárás előzte meg.

Témakör: Felszámolási eljárás tartalmi kérdései

Tárgyszavak: felszámolás költségei, adós, felszámolási eljárás